مبادا توبه کرده باشه

به مادرم گفتم: وقتی کار اشتباهی از کسی ديديم٬ نبايد راجع به مردم زود قضاوت کنيم.

گفت: گذشته از اين حتی اگر ديده باشی که طرف در حال انجام گناهه؟

گفتم: مردم نديده بيان می کنن !!! و توجهی به موضوع ندارند و بعضی موقع ها به هم خيلی متمدنانه (برای اينکه آنها نگويند) گوشزد به ايشان می کنند که اگه ديدی بگو.

گفتم حالا چرا ميگين که حتی اگه در گذشته ديده باشی نگو.

گفت: من خودم هميشه فکر می کنم که مبادا تو اون لحظه (در قيامت) که در محضر خدا دارم دوباره زندگيم رو مرور می کنم٬ بفهمم که کسی که داشتم گناهش رو بازگو می کردم. در اون لحظه توبه ای و استغفرالله گفته باشه و خدا اون رو بخشيده باشه و من گناهکار و نادم و جايگاهم نزد پروردگار پايين تر باشه.

مبادا توبه کرده باشه

/ 0 نظر / 11 بازدید