مادر و مسلمانی صد ها نسل

ای مادر تو بودی که روی بند بند وجود من نوشتی حسین حسین حسین

مادر دختران من هم روی بند بند دخترانم نوشته حسین حسین حسین


و خدا مادر را آفرید که بزرگترین آیت وجود و اثبات خودش باشد


برهان نظم کجا و برهان مادر کجا!

/ 0 نظر / 96 بازدید